หน้า 4

การประชุมผู้ปกคอรงนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารโดมสนามบาส