ฉบับที่ 13

นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์