ฉบับที่ 12

แสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพิมพ์นภัส เลาหพิบูลรัตนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลิกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปี 2565