ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
ชั้นอนุบาล ๒ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน(MEP) และ ห้องเรียนวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗