อาคารสถานที่

ประตู 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

อาคาร มณีสัตตบุษย์

พระพุทธศรีนวมภูมิอุนบาล

อาคาร สดุดีกชกร

ภายในอาคารมณีสัตตบุษย์

อาคาร โกมุทพิลาส

อาคาร บวรนิลุบล

หน้าเสาธง และห้องประชุมรัตนินทร์สโรช

อาคาร บิ๊กซี 14

อาคาร โอภาสอรพินท์

อาคาร บัวบุษบัน

อาคารมาโนชญ์นิลบล

อาคารจงกลปณตภูมี

อาคาร นิรมลปัทมา

อาคาร ศรีนวมะภูมิบงกช

สระว่ายน้ำ บุษย์ศรินธารา