1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2565 และ ปีการศึกษา 2566 - 2569

📌แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 - 2565

O4 แผนพัฒนา 4 ปี_merged.pdf

📌แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2566 - 2569

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับปรุง2567.pdf

2. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2565 - 2566 

O4 แผนปฏิบัติการ-2565.pdf
O4 แผนปฏิบัติการ-2566.pdf

3. ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปี 2565 - 2567

ปีการศึกษา 2565📌

ประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียน ปี2565.pdf

ปีการศึกษา 2566📌

ประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียน66.pdf

ปีการศึกษา 2567📌

ประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียน ปี2567.pdf

4. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2564 - 2566 

O4 SAR อนุบาลนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564.pdf
O4 SAR อนุบาลนครสวรรค์ 2565.pdf
รายงานการประเมินตนเองSAR2567.pdf

5. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

6. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. ผลการประเมินภายนอกรอบ 4

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่.pdf

8. ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)

📌รายงานการนิเทศภายในชั้นเรียนของครูเป็นรายบุคคล 

โดยผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายงานการนิเทศภายในชั้นเรียน2566.pdf

📌รายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศ

รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยBest.pdf

📌การพัฒนาการจัดการเรียนเชิงรุก Active Learning 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

การพัฒนาการจัดการเรียนเชิงรุก Active Learning ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน).pdf

📌การบริหารงานด้วยยุทธศาสตร์ 5 Steps + s สู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ 5Step+s สู่ความเป็นเลิศ.pdf