ครูสายชั้นปฐมวัยสายชั้นอนุบาลปีที่ 2สายชั้นอนุบาลปีที่ 3