ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

 เลขที่ 211 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

Facebook : Anubannakhonsawan  Fax : 056-883269  Tel. 056-881490วิสัยทัศน์

วิชาการเป็นเลิศ เชิญชูคุณธรรม

เลิศล้ำพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมเทคโนโลยี เด่นดีศิลปวัฒนธรรม

 

ภายในปีการศึกษา 2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) และมุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 1. วิชาการเป็นเลิศ

นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการรอบด้าน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา

 2. เชิญชูคุณธรรม

นักเรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 3. เลิศล้ำพลานามัย

ให้มีสุขภาพกายใจ สมบูรณ์ แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตระหนักในความสำคัญ ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณค่าในการดำรงชีวิต ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

 5. เพียบพร้อมเทคโนโลยี

มีความรู้และทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องตลอดชีวิต และล้ำหน้าความคิด

 6. เด่นดีศิลปกรรม

รักและภูมิใจศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย สามารถแสดงออกให้ผู้อื่นชื่นชมได้

  


อำนาจหน้าที่ภารกิจโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 

พันธกิจ

 1. โรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับ

 ระดับปฐมวัย

โดยเตรียมความพร้อมตามแนวประสบการณ์ และหลักสูตรการศึกษาระดับ ปฐมวัย ให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม สติปัญญา ปลูกฝังพฤติกรรมดีเด่นสร้างสรรค์

 ระดับประถมศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต กระบวนการการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพื้นฐานการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร มีคุณธรรม ปลูกฝังพฤติกรรมดีเด่นสร้างสรรค์

 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) และกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติและการเรียนรู้

 3. จัดการเรียนการสอนเพื่อสนองให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ

 4. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในทุกด้าน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 5. จัดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

 6. จัดการพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ มีความสามารถ และประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 7. จัดให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม และได้รับการบริการด้านสุขอนามัย

 8. จัดกิจกรรมมีการสอดแทรกด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 9. จัดบริเวณโรงเรียนให้ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามสะอาดตา ร่มรื่น


เป้าประสงค์

 1. นักเรียนได้รับพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

 2. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

 3. นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 4. ครูจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 5. การบริหารงานของโรงเรียนมีเป้าหมายการดำเนินงานในทุกด้าน และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

 6. ครูมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 7. นักเรียนได้รับส่งเสริม และรับบริการด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้เกิดสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 8. กิจกรรมทุกกิจกรรม มีการสอดแทรกด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 9. บริเวณโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามสะอาดตา ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั่วบริเวณโรงเรียน


แนวทางการจัดการศึกษา  

   ดำเนินการการจัดการศึกษาตามแนวทางของมาตรฐานสถานศึกษา

            แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน

       โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ มีแนวคิดหลักในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย  บริหารงานตามวงจรแบบ  PDCA (Deming Cycle)  ในทุกกิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ได้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ๆ   โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  วิธีการดำเนินงานคือการสร้างความตระหนักและจิตสำนึก 
(Awareness)   ที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคนมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School)

 

               แนวทางการบริหารของสถานศึกษา

                    แนวทางการบริหารของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนนักเรียน  ได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย  เป้าหมายของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ((World-Class Standard School)  โดยคำนึงถึงสภาพปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและ
ผู้เรียน  สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้สู่เกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เทียบเคียงมาตรฐานสากล
(World-Class Standard Curriculum and Instruction)โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (world  Citizen) ที่เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารได้สองภาษา  มีความล้ำหน้าทางความคิด  สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  โดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย
มีการพัฒนา  ปรับปรุงการดำเนินงานโดยยึดหลักการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (
Quality System Management)  เพื่อให้เป็นไปตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และนโยบายของสถานศึกษา