ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

 เลขที่ 211 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

Facebook : Anubannakhonsawan  Fax : 056-883269  Tel. 056-881490


วิสัยทัศน์

วิชาการเป็นเลิศ เชิญชูคุณธรรม

เลิศล้ำพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมเทคโนโลยี เด่นดีศิลปวัฒนธรรม

 

ภายในปีการศึกษา 2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) และมุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 1. วิชาการเป็นเลิศ

นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการรอบด้าน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา

 2. เชิญชูคุณธรรม

นักเรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 3. เลิศล้ำพลานามัย

ให้มีสุขภาพกายใจ สมบูรณ์ แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตระหนักในความสำคัญ ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณค่าในการดำรงชีวิต ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

 5. เพียบพร้อมเทคโนโลยี

มีความรู้และทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องตลอดชีวิต และล้ำหน้าความคิด

 6. เด่นดีศิลปกรรม

รักและภูมิใจศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย สามารถแสดงออกให้ผู้อื่นชื่นชมได้

  

พันธกิจ

 1. โรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับ

 ระดับปฐมวัย

โดยเตรียมความพร้อมตามแนวประสบการณ์ และหลักสูตรการศึกษาระดับ ปฐมวัย ให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม สติปัญญา ปลูกฝังพฤติกรรมดีเด่นสร้างสรรค์

 ระดับประถมศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต กระบวนการการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพื้นฐานการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร มีคุณธรรม ปลูกฝังพฤติกรรมดีเด่นสร้างสรรค์

 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) และกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติและการเรียนรู้

 3. จัดการเรียนการสอนเพื่อสนองให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ

 4. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในทุกด้าน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 5. จัดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

 6. จัดการพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ มีความสามารถ และประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 7. จัดให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม และได้รับการบริการด้านสุขอนามัย

 8. จัดกิจกรรมมีการสอดแทรกด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 9. จัดบริเวณโรงเรียนให้ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามสะอาดตา ร่มรื่น

  

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนได้รับพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

 2. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

 3. นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 4. ครูจัดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 5. การบริหารงานของโรงเรียนมีเป้าหมายการดำเนินงานในทุกด้าน และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

 6. ครูมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard)

 7. นักเรียนได้รับส่งเสริม และรับบริการด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้เกิดสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 8. กิจกรรมทุกกิจกรรม มีการสอดแทรกด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 9. บริเวณโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามสะอาดตา ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั่วบริเวณโรงเรียน