ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ภาคเรียนที่ 1/2564  (Download 
 เฟสบุ๊กหลักอนุบาลนครสวรรค์ 

ติดตาม Channel โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์


https://drive.google.com/file/d/1Ay_pmY_r3byD7m_1r9wIzpzAUJ8Y6ltS/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1pLUfkohcwN4g4DJygFXp6Aqs4MQtikVn/view?usp=drive_web

วิดีโอ YouTube


 
รับชมรายการเฮฮา ภาษาไทย ตอนอื่นๆ รับชมที่นี่


 

มาบริหารสมองเป็นสองเท่ากันเถอะ 

โฟลเดอร์เอกสารหมายเลข 2 - 8 ประกอบไปด้วย
  -  แบบบันทึกคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2)
  -  แบบรายงานผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ (หมายเลข 3)
  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2563 (หมายเลข 4)
  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ (หมายเลข 5)
  -  รายงานผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ (หมายเลข 6)
  -  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (หมายเลข 7)
  -  รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หมายเลข 8)
 

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์